Poznań, 18 marca 2018 r.

Oświadczenie Zarządu Arena.pl S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę w roku obrotowym 2017 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 293/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. i zmian dokumentu zatwierdzonych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. ” Spółka stosowała tę zasadę z wyłączeniem możliwości transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i upublicznianiem transmisji na stronie internetowej Spółki. W najbliższym czasie Spółka nie planuje również wprowadzić takiej możliwości w życie z uwagi na zbyt duże koszty związane z organizacją rejestracji i transmisji walnych zgromadzeń. Wszelkie informacje dotyczące walnych zgromadzeń są podawane przez Spółkę w raportach bieżących w systemach ESPI i/lub EBI.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.” Spółka stosowała tę zasadę.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa). Spółka stosowała tę zasadę.

3.2. Opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów. Spółka stosowała tę zasadę.

3.3. Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku. Spółka stosowała tę zasadę.

3.4. Życiorysy zawodowe członków organów Spółki. Spółka stosowała tę zasadę, w miarę otrzymywania takich informacji od członków organów Spółki.

3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

3.6. Dokumenty korporacyjne spółki. Spółka stosowała tę zasadę.

3.7. Zarys planów strategicznych spółki. Spółka nie stosowała tej zasady.

3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent publikuje prognozy). Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

3.9. Strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie. Spółka stosowała tę zasadę.

3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami. Osoba taka nie była wskazana bezpośrednio na stronie internetowej Spółki.

3.11. Opublikowane raporty bieżące i okresowe. Spółka stosowała tę zasadę.

3.12. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, informacje o zwoływanych WZ wynikały z publikowanych przez Spółkę, w tym przez system ESPI, EBI oraz na stronie internetowej Spółki, raportów bieżących. Przedstawiciele Spółki udzielali wszelkich informacji natomiast nie był ustalony kalendarz konferencji prasowych czy
spotkań z analitykami, inwestorami.

3.13. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

3.14. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

3.15. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

3.16. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, Spółka stosowała tę zasadę, umieszczając stosowny raport bieżący o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia.

3.17. Informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

3.18. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji Emitenta. Spółka nie stosowała tej zasady.

3.19. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

3.20. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Spółka stosowała tę zasadę.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Spółka stosowała tę zasadę.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej Spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl. Spółka nie stosowała tej zasady.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

7. W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej. Spółka stosowała tę zasadę.

9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Spółka nie stosowała tej zasady z uwagi na brak zainteresowania drobnych akcjonariuszy udziałem w obradach.

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów, mediów i analityków za pośrednictwem Internetu, rozmów telefonicznych, czy wcześniej ustalonych, indywidualnych spotkań. W chwili obecnej nie ma natomiast ustalonego kalendarza konferencji prasowych czy spotkań z analitykami i inwestorami.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

13.1. W przypadku otrzymania przez zarząd Emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

  • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta,
  • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
  • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
  • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce
  • w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Spółka nie stosowała tej zasady.

16.1. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.

 

Opis „Zdarzenia takie nie miały miejsca w 2017 r.” – oznacza że nie zaistniały zdarzenia, które mogłyby powodować zastosowanie lub niezastosowanie określonej zasady.